(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hot 24h : Vì thời tiết quá lạnh anh H. đốt than trong phòng từ 10 giờ đếm hôm trước để sưởi, nhưng tới sáng...